Pravidla soutěže klasických zápřeží

Obecná část

Cílem těchto soutěží, které založil Baron Christian de Langlade, který je dnes prezident této organizace, je udržet umění tradiční jízdy s použitím především originálních historických vozů a kočárů (postavených před rokem 1945), rozšíření jejich popularity a pomocí milovníkům tohoto sportu zlepšit dovednosti v ovládání spřežení a následné předání těchto dovedností mladé generaci.  To vše pořádáním mezinárodních (CIAT) a národní (CAT) soutěží, průvodů, jízd, prezentací a setkání.

Soutěž se skládá ze tří částí:
Pravidla

Aby se mohl kočí nebo podkoní zúčastnit tradičních setkání (CIAT, CAT) musí mu být nejméně 12 let. Pokud je kočímu mezi 12-16 lety, musí být doprovázen osobou starší 18. let. Každý kočí, který se účastní, takového závodu musí být pod statutárními podmínkami (členství) AIAT.

Aby se mohl kočí účastnit soutěže, musí mít doklad o komplexním pojištění (odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám včetně pohybu vozu po komunikacích) a koně, poníci a osli musí být správně očkováni, čipováni a musí mít průkaz koně nebo pas. V opačném případě se nebudou moci soutěže zúčastnit.

Rozhodčí

Komise rozhodčích se skládá z prezidenta a jednoho nebo dvou rozhodčích s certifikací AIAT. To zaručuje správnost dodržování pravidel.
Pouze předseda poroty má pravomoc vyloučit účastníka pokud ho považuje za potenciálně nebezpečného pro účast v soutěži (včetně stresovaných nebo špatně chovajících se koní, nezkušených kočích, nebezpečných vozů, špatně padnoucích postrojů atd.)
Veterinář může poskytovat informace pouze prezidentovi poroty.

Vozy – kočáry

Původní historické vozy – kočáry (vyrobené před rokem 1945) se hodnotí max. 20 body (a násobí koeficientem 3), repliky a ostatní (vyrobené po roce 1945) se hodnotí max. 20 body ( a násobí koeficientem 1).
Na voze musí být jasně viditelné číslo soutěžícího.
Účastník, který poskytne nesprávné informace o svém voze, bude diskvalifikován.

Podmínky soutěže

Kočí doprovázený svým podkoním (podkoními) se musí zúčastnit všech tří částí soutěže nebo budou diskvalifikováni. I změna kočího znamená okamžité vyloučení. Počet podkoních musí být minimální:

  • jednospřeží, dvojspřeží, tandem nebo triga: 1 podkoní,
  • einhorn, čtyřspřeží, quadriga, pětispřeží nebo vícespřeží: 2 podkoní
    Jakákoliv změna (koně, kočáry, postroj,….) během 3 etap bude penalizována 20 trestnými body. Kočí a podkoní (zaměstnanci) musí mít stejné oblečení, s výjimkou případů, kdy prší. Bič, patřičný ke spřežení, musí být během soutěže držen v ruce.  Za bič, který nebude držen v ruce, nebo který není patřičný ke spřežení, bude kočí penalizován 10 trestnými body.
    Spřežení může startovat jedenkrát v každé etapě během soutěže. Je povinné se účastnit se spřežením oceňovací ceremonie, výjimku uděluje prezident předem, pokud souhlasil s výjimečnými okolnostmi, které omluví soutěžícího. Jakákoliv vnější asistence během celých závodů je důvodem k diskvalifikaci.
Kontrolní úsek (KÚ)

Pravidla pro kontrolní úsek
Všechny kontrolované úseky (mimo zastavení „z kopce“) musí být na rovné povrchu s dostatkem místa na každé straně, pro případ nehody. Kde je zapotřebí musí být cesta řádně vyznačena.
Pokud dojde ke zpoždění vjezdu do kontrolního úseku, ne vlastní vinou, nebude ovlivněno bodové hodnocení. Vjezd a výjezd z každého K.Ú. je vyznačen praporky nebo kužely (červený vpravo, bílý vlevo), které vyznačují K.Ú.
10 trestných bodů je přiděleno za poškození nebo zničení materiálu v K.Ú., před v průběhu i po splnění úkolu.  Při průjezdu K.Ú. je zakázáno používat brzdy, penalizace 10 bodů. Stanovená šířka K.Ú. je 2,2 m nebo 2,7 m pro tři koně. Maximální povolený čas pro provedení úkolu v K.Ú. jsou 4 minuty.